لاجورد مدیا

یادبودی از مرحومه میرمن قمرگل

روزی که دستانم صدا نداشت  داستان کوتاه

شمس الدین مسرور وطن نازنینم

قسمنامه  دکلمه: فرید شایان

آرام حکایت  گوینده: غزال و نبیل عزیزی

کابل زیبا  دکلمه: نبیل عزیزی

مخمس رحمان بابا  دکلمه: سیدال هومان

مقام رن

یادبودی از استاد ملنگ نجرابی       ه

یاد بودی از مرحوم رحیم غمزده

خیام شیر و شکر  دکلمه: زرلشت حبیب

مناجات  دکلمه: فریبا حمید

متصدی: نبیل عزیزی